Phí vận chuyển của i33.cz

Chi phí trung bình: 5,-Kč / 1km. Quý vị có thể nhận được vận chuyển miễn phí nếu đặt đơn hàng tối thiểu theo từng vị trí khu vực của mình theo bảng danh sách bên dưới.

Cho các tỉnh / khu vực cách Praha dưới 150 km
Khuyến mãi miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 5.000,-Kč bez DPH (không tính chủ hàng Nuso và chủ hàng Lezara)
Các tỉnh / khu vực cách Praha 151 - 200 km
10.000,-Kč bez DPH (không tính chủ hàng Nuso và chủ hàng Lezara)
Các tỉnh / khu vực cách Praha 201 - 250 km
40.000,-Kč bez DPH (không tính chủ hàng Nuso và chủ hàng Lezara)
Các tỉnh / khu vực cách Praha 251 - 400 km
60.000,-Kč bez DPH (không tính chủ hàng Nuso và chủ hàng Lezara)

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay